تبلیغات
حسابداران ایران
 حسابداری از دید دانشجوی حسابداری 

برگه انتخاب واحد : تراز افتتاحیه
ژتون غذا : سهام بی نام
واحدهای پاس نشده : موجودی پایان دوره
ازدواج : ثبت دو طرفه
کارنامه : تراز اختتامیه
ازدواج مجدد : ثبت اصلاحیطبقه بندی: طنز حسابداری، 
برچسب ها: طنز حسابداری،  

تاریخ : جمعه 22 مرداد 1395 | 05:12 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
اظهار نامه اصلاحی :

 به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد”

بنابراین به منظور وحدت رویه اجرائی مقرر می گردد:
۱- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه، هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

۲- چنانچه مؤدی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد، در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر، ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مؤدی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.طبقه بندی: مالیات، 
برچسب ها: اظهار نامه اصلاحی،  

تاریخ : جمعه 15 مرداد 1395 | 09:13 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

 ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم / 

 عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود .

 عدم تسلیم اظهارنامه توسط سایر مودیان مالیاتی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات متعلق خواهد بود .

در اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد برابر ماده ۱۹۲ اصلاحی جریمه مذکور برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۳۰% مالیات متعلق و برای سایر مودیان ۱۰% مالیات متعلق ( کلاً غیر قابل بخشش ) تصویب شده است

طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : جمعه 8 مرداد 1395 | 10:28 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت در چیست؟
جواب :
برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :

ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .

در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .


تاریخ : شنبه 26 تیر 1395 | 09:10 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

۱مربوط بودن :

ارائه اطلاعات مربوط ،تصمیم گیرندگان را در اخذ تصمیمات منطقی یاری میدهد. و از بروزابهام و سردرگمی دربررسی و سردرگمی در بررسی و مطالعه اطلاعات مالی جلوگیری میکند.

مربوط بودن یک ویژگی نسبی است و محتوای آن به استفاده کنندگان اطلاعات مالی و خواستهای آنان بستگی دارد.

بطور کلی مربوط بودن را میتوان تاثیرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیمات استفاده کننده گان در مورد نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی اثرات رویدادهای فعلی و آتی یا تایید یا تعدیل انتظارات قبلی تعریف کرد.

ویژگی مربوط بودن اطلاعات مالی ،مبتنی است بر مفاهیم زیر:

الف ( اهمیت؛ و آن یک مفهوم نسبی است که کیفیت و کمیت آن ازطریق میزان تاثیری که اطلاعات حسابداری بر تصمصم گیریها دارد ارزیابی و تعیین میگردد.

بطورکلی میتوان گفت :

بنا براصل اهمیت ،رعایت دقیق مفاد وضوابط استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در مورد مبالغ فاقد اهمیت الزامی نیست.

ب) به موقع بودن ؛ به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات مالی اشاره دارد.

اطلاعات مالی نمیتواند مربوط محسوب شود مگر این که به موقع باشد.یعنی در زمان مناسب در اختیار استفاده کنندگان قرارگیرد.

زمان ارائه اطلاعات ، سودمندی اطلاعات ارائه شده را تعیین میکند و افشای به موقع اطلاعات مربوط ، مانع بی خبری از اطلاعات مهمی میشودکه ممکن است چشم انداز آتی واحد تجاری را کاملا تغییر دهد.

ج ) رجحان محتوا برشکل ؛ درحسابداری و گزارشگری مالی برمحتوای اقتصادی عملیات و رویدادها تاکید میشود،هرچندشکل عملیات و رویدادها مغایر با محتوای آنها باشد ونحوه عمل دیگری را ایجاب کند.

مثلا درتعریف دارائیها به منافع آتی بیش ازمالکیت قانونی اهمیت داده شده است . طبقه بندی اقلام تحصیل شده دراجاره های بلند مدت(اجاره بشرط تملیک)بعنوان دارایی مبتنی بر رجحان محتوا بر شکل است حسابداران وحسابرسان هنگام برخوردبا معاملات با اشخاص وابسته نیزباید بر محتوای این گونه معاملات ونه شکل قانونی آنها ،توجه کنند.

د) قابل فهم بودن؛ اطلاعات مالی باید برای اشخاصی که دانش متعارفی از حسابداری دارند قابل فهم و استفاده باشد.

درتهیه صورتهای مالی باید از بکارگیری اصطلاحات مبهم و نامانوس پرهیزشود.

ه ) افشای کامل ؛ افشاء بعنوان یکی از اصول اساسی حسابداری و یکی از کیفیات مرتبط یا ویژگی مربوط بودن اطلاعات مورد بحث قرار میگیرد.

       اطلاعاتی که ویژگیهای لازم را برای انعکاس درمتن صورتهای مالی ندارند ، نظیر اطلاعات غیرکمی و توصیفی را میتوان ازطریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا کرد.

۲- قابلیت اتکاء:

به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کننده گان میتوانند بر اندازه گیریهای گزارش شده درصورتهای مالی اساسی داشته باشند.

اما بعلت وجود تضاد بین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ،اگرچه یک اندازه گیری ممکن است ازقابلیت اتکای زیادی برخوردار باشد ولی از لحاظ نیازهای استفاده کننده گان مربوط محسوب نشود.

همانگونه که مربوط بودن بعنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی یک واقعیت است که باید مد نظرقرارگیرد.قابلیـت اتکای اطلاعات مالی نیزیک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعــات مالی محسوب میشود.

لذا حسابداران باید بر اســــاس قضاوت حرفه ای خود بین این ویژگیهای کیفی متضاد تعادل برقرارسازند.

۳- قابلیت مقایسه :

سرمایه گذاران و اعتـباردهندگان بدلیل داشتن امکانات و فرصتهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار گوناگون جهــت تصمیم گیری گاهی برمبنای مقایسه عملکرد واحد تجاری مورد نظر درطول زمان (چــنـدین سال)یا عملکرد چندین واحد تجاری برای دوره یا دوره های زمانی یکسان اتخاذ میشود. 

این مقایسه هـنــــگامی مفهوم خواهد بود که اطلاعات ارائه شده کیفیت (قابلیت مقایسه ) را دارا باشند. 

 

ویژگی قابلیت مقایسه مبتنی است بر : 

 الف) رعایت یکنواختی که به قابلیت مقایسه اطلاعات ارائه شده واحدتجاری در طول زمان اشاره دارد. 

استفاده کـــنــنــدگــان صورتهای مالی با مقایسه عملکرد یک واحد تجاری درسالهای مختلف میتوانند روندها را شناسایی و با توجه به نتایج گذشته وضعیت آتی را پیش بینی نمایند. 

این مقایســه هنــگــامــی مــفـهوم و معتبرخواهد بود که واحد تجاری روشهای اندازه گیری مشابهی  را در سالهای مختلف بطور یکنواخت بکارگرفته باشد. 

بکارگیری یکنواخت اصول و رویه های حسابداری و استفاده از اطلاعات یکسـان کیـفــیت (قابلیت مقایسه )اطلاعات ارائه شده را بالا میبرد. 

 مثلا؛ استفاده ازروش اولــیـن صادره از آخرین واره در سال اول و اولین صادره از اولین وارده درارزشـیـابـی مـوجـودی مواد اولیه سود گزارش شده دوسال اول بدلیل عدم رعایت یکنواخـتی دربکارگیری روش ارزشــیابی موجودی مواد اولیه به احتمال زیاد قابـل مقایسه نخواهد بود.  

رعـایت یکنواختی به مفهوم این نیست که باانتخاب و اعمال یک رویه مشخص توسط واحد تجاری امکان تغییر آن وجود نداشته باشد. 

تغییردراصول و رویه های حســابــداری واکنــشی اسـت درمقــابــل تغییردرمحیط عملکرد حسابداری . وجــود رویــه هـا و روشـهـای مـتـنوع حسابداری و امکان انتخاب ازمیان آنها میتواند واحد تجاری را درارائه اطلاعات مربوط کمک کند.

 تغییر در روشهای مورد استفاده حسابداری در ارائه شفافتر وضعیت مالی یا نتایج عملیات و گردش وجوه نقد ضرورت پیدا میکند. 

 ب) همسانی رویه ها : که به قابلیت مقایسه نتایج گزارش شده بین دو یا چند واحد تجاری در مقطع یا مقاطع زمانی یکسان اشاره دارد.  

فرضا استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده دریک واحد تجاری جهت ارزشیابی موجودی مواداولیه و استفاده از روش اولین صادره ازآخرین وارده درواحد تجاری مشابه درهمان صنعت جهت گزارش سود دو واحد مزبوراحتمالا قابل مقایسه نخواهد بود. 

 تنوع روشهای پذیرفته شده درزمینه های مختلف برای اندازه گیری رویدادها و وضعیتهای مشابه نظیرارزشیابی موجودیها و محاسبه استهلاک ُ قابلیت مقایسه بین واحدهای تجاری را تضعیف میکند.وتصمیم گیری سرمایه گذاران یا اعتبار دهندگان را با مشکل مواجه میکند.تاریخ : پنجشنبه 24 تیر 1395 | 01:13 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

اصول حسابداری  (به انگلیسی: Generally accepted accounting principles, GAAP) ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذی‌علاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت، و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت.

تقسیمات اصول حسابداری پذیرفته همگانی

اصول حسابداری پذیرفته همگانی شامل اجزای اصلی زیر است:

اصول حسابداری

علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می‌باشد، این دستورالعمل‌ها که به اصول حسابداری موسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند. چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. Symbol reply.svg پاسخ: در این جا چهار اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد:

 1. اصل بهای تمام شده تاریخی (historical cost Principle)
 2. اصل هم‎زمانی (Matching Principle)
 3. اصل تحقق درآمد (Revenue-Recognition Principle)
 4. اصل افشاء کامل (Full Disclosure Principle)

اصل بهاتمام شده تاریخی

طبق اصل بها مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام‎شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام‎شده هر دارایی ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت‎دار جزء بهای تمام‎شده دارایی محسوب نمی‌شود. به مرور زمان که ارزش دارایی‎ها تغییر می‌کند، این تغییر ارزش در بهای ثبت‎شده دارایی بی‎اثر است.

معایب
 1. تغییرات ارزش دارایی‎ها در طول سال‎های متمادی در نظر گرفته نمی‌شود.
 2. چون دارایی‎ها در طول سال‎های متفاوت خریداری می‌شوند و مقیاس اندازه‎گیری بهای این دارایی‎ها پول است و ارزش پول همیشه یکسان نیست، بنابراین به دلیل اختلاف در مقیاس اندازه‎گیری، جمع کردن یک دسته از دارایی‎هایی که در طول سال‎های متفاوت خریداری شده‎اند، خالی از اشکال نیست.
مزایا

با وجود معایب بالا، به دلایل زیر، هنوز بهای تمام‎شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می‌گیرد:

 1. بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه‌گیری و قابل اتکاء است.
 2. بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.
 3. بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و رد یابی است.

اصل تحقق درآمد

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می‌نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:

 • مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
 • فرایند کسب سود(The Earning Process)، کامل شده باشد.


تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است. طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق «روش فروش» شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می‌گردد. طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است. مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

اصل تطابق (هم‎زمانی)

بر اساس اصل هم‎زمانی، هزینه‌های انجام‎شده برای ایجاد درآمد باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل شده است منظور شود. به عبارت دیگر، سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره است. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

اصل افشاء کامل

اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد. این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می‌نماید. این اطلاعات می‌تواند در متن صورتهای مالی یا در یاداشت‌های همراه این صورتها، افشاء گردند.


برچسب ها: حسابداری مالی، اصول حسابداری،  

تاریخ : چهارشنبه 23 تیر 1395 | 04:58 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

مفروضات حسابداری


 
 

مفروضات حسابداری (به انگلیسی: Accounting assumptions) به فرض‎های اولیه‎ای گفته می‎شود که بنیان اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و روش‎های حسابداری را شکل می‎دهند. این مفروضات عبارتند از:

 • فرض تفکیک شخصیت
 • فرض دوره زمانی
 • فرض تداوم فعالیت
 • فرض واحد اندازه‎گیری

این مفروضات در قالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و براساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به‌عنوان 'مفروضات حسابداری' (بدون قید محیطی) برشمرده شده‌اند.

 


فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی‌ترین مفروضات حسابداری می‌باشد. زیرا این فرض به هر واحد اقتصادی (اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی یافاقد آن باشد) به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر نگاه میکند. با این فرض هر مؤسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که می‌تواند دارایی تحصیل نموده، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید. بر مبنای این فرض، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمی‌گردد اگر چه در شرکت‌های تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می‌باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران این گونه مؤسسات می‌توانند طلب خود را از داراییهای مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند....و

فرض تداوم فعالیت

در حسابداری فرض بر این است که یک واحد اقتصادی برای یک مدت طولانی و قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

 • بر اساس این فرض داراییها و بدهی‌ها به جاری و بلند مدت تقسیم میشود.
 • فرآیند اندازه گیری در حسابداری از قبیل ثبت داراییها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متاثر از فرض تداوم فعالیت میباشد.

فرض دوره مالی

نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می‌توان تعیین کرد. از طرف دیگر، بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی‌توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد تجاری به دوره‌های زمانی مساوی تقسیم می‌شود که هر دوره را اصطلاحا (دوره حسابداری) گویند. دوره مالی ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا سال مالی گویند.

فرض واحد اندازه‎گیری

برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیری نیاز می‌باشد. مثلا واحد اندازه گیری طول متر، وزن کیلو گرم، انسان نفر، زلزله ریشتر و... می‌باشد. در حسابداری نیز « پول» به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورت‌های مالی منعکس می‌گردد، معرف حجم و یا مقدار نمی‌باشد بلکه تنها بهای آنها را نشان می‌دهند. به طور کلی وقایعی که با پول اندازه گیری نمی‌شوند و فاقد جنبه مالی می‌باشند در دفاتر و صورتحسابها منعکس نمی‌گردند. مثلا روحیه کارکنان، کارایی مدیریت، رقابتهای بازار و... در صورتهای مالی منعکس نمی‌گردند.تاریخ : دوشنبه 21 تیر 1395 | 04:07 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:books: درسهایی از رابرت کیوساکی :

:eight_spoked_asterisk: مردم کم درامد و اقشار میانی , برای پول کار می کنند اما برای پولدارها , پول است که برای آنها کار می کند .

:eight_spoked_asterisk: اکثر مردم به دلیل ترس و حرص در چرخه زندگی گرفتار می شوند . چرخه ای که شامل بیدار شدن , سرکار رفتن , بیدار شدن , سرکار رفتن , پرداخت مخارج و ... است .

:eight_spoked_asterisk: اکثر مردم , تمام عمرشان را به دلیل احساس ترس به دنبال شغل ثابت , کسب حقوق , افزایش درآمد و امنیت کاری می گردند .

:eight_spoked_asterisk: پولدارها دارایی می اندوزند , حال آنکه بی پول ها و اقشار متوسط , بدهی می اندوزند و به اشتباه تصور می کنند که دارایی است .

:eight_spoked_asterisk: مشکل اصلی ترس نیست , بلکه چگونگی مقابله با ترس است , مخصوصا ترس از دست دادن پول .

:eight_spoked_asterisk: بازنده ها از شکست ناامید می شوند و برنده ها الهام میگیرند .

:eight_spoked_asterisk: شانس به ذهن خلاق روی می آورد .


تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1395 | 12:36 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
219 صفحه شامل :

فصل اول گزارشگر مالی
فصل دوم صورتهای مالی
فصل سوم پیمانکاری
فصل چهارم موجودی مواد و کالا
فصل پنجم داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
فصل ششم حسابداری سرمایه گذاریها


تاریخ : دوشنبه 14 تیر 1395 | 11:42 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:beginner::beginner:beginner:
مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) به شرح ذیل می باشد :

نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر ۸۰ گرمی اندونزی به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس ( خود کپی ، کاربن دار ، بدون کاربن ، NCR) باشد. کانال شبکه اجتماعی حسابداران.

تعداد نسخ یا برگ نیز با نتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموما انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد .

مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) ، نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی برنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد ، که به راحتی قابل تشخیص برای ممیز دارایی می باشد و کاملا با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است .

از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و خدمات و یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهای تجاری را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده ۱۴۷ قانون مالیتهای مستقیم و ماده ۱۴۸ همان قانون را مطالعه فرمایید.
طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیتهای مستقیم: هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول ‌مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت ‌است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط بارعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این ‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.

در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) لازم به ذکر است ، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامه‌‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.تاریخ : یکشنبه 13 تیر 1395 | 02:08 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانانطبقه بندی: پایان نامه، 

تاریخ : یکشنبه 13 تیر 1395 | 01:44 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
یک حسابدار واقعا موفق در دنیای کسب و کار ویژگی های مشخصی دارد. حسابداری که کل ویژگی های زیر را داشته باشد کمیاب است اما اکثر حسابداران موفق بسیاری از این ویژگی ها رادارند.
 تمرکز
حسابدار موفق سعی می کند ضمن آگاهی حداقلی از حوزه های مختلف حسابداری از قبیل حسابدازی مالیاتی، حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده، حسابداری مدیریت، حسابداری بخش دولتی، حسابرسی داخلی و ... در یک محور اصلی به طور خاص تمرکز کند و در آن حوزه یک متخصص تمام عیار می شود.
 تخصص و دانش
• تخصص فنی: حسابدار موفق اصول و استانداردهای حسابداری را خوب می شناسد. وی سعی می کند تا حد امکان گواهی نامه های حرفه ای مرتبط با رشته را اخذ کند و مطالعات مستمر داشته باشد. آموزش مستمر چیزی است که حسابدار موفق از آن غافل نمی شود.
• تخصص مدیریتی: یک حسابدار موفق، از اصول و تکنیک های مدیریت و اداره کسب و کار آگاه است. بنابراین برای موفق شدن در حسابداری، باید مطالعاتی در حوزه علم مدیریت هم داشت.‎
‎• مهارت سخنوری و نوشتن: یک حسابدار موفق خوب حرف می زند و خوب می نویسد. وی قواعد نوشتن را کاملا رعایت می کند و دقیق و صحیح و محترمانه می نویسد.
ویژگی های شخصی و ظاهری
• ظاهر: حسابدار موفق لباسهای مرتبی می پوشد و همواره به آراستگی ظاهر در عین سادگی توجه می کند. وی حتی به تمیز بودن کفشها و کوتاه بودن ناخن ها و مرتب بودن موهای سرش هم توجه می کند. حسابدار موفق ظاهری بشاش و تمیز دارد.
• درستکاری: حسابدار دو چیز برای فروش دارد یکی زمان و دیگری درستکاری می باشد. حسابدار موفق استانداردهای شخصی بالایی برای صداقت و درستکاری دارد و همواره با استانداردهای بالای سازمانی خود را مطابقت می دهد و با آن زندگی می کند. حسابدار موفق زندگی شخصی خود را با استانداردهای زندگی حرفه ای هماهنگ می کند.‎
• اعتماد به نفس: حسابدار موفق اعتماد به نفس دارد، اما نه بیش از حد.‎
• خدمت محوری: حسابدار موفق همواره برای ارائه خدمات حرفه ای به دیگران تلاش می کند و به حل مشکلات آنان می اندیشد.‎
• دفتر کار یا محل کار: حسابدار موفق، دفتر کار تمیز، سازمان دهی شده، جذاب و راحتی دارد.‎
• بهداشت شخصی: حسابدار موفق همیشه خوشبو و خوشرو است. او به آرامی و شمرده شمرده صحبت می کند، با صدای بلند سخن نمی گوید. سالم و پر انرژی به نظر می رسد. در محیط کار نه خواب آلود است و نه خسته.‎
• طرز نگرش به محیط: حسابدار موفق مثبت اندیش( البته با تردیدهای حرفه ای )است و همیشه کار کردن را دوست دارد. وی از حل مسائل مشعوف می شود.‎
‎• خوش مشربی: حسابدار موفق با گروه های مختلف تعامل دارد، حتی با افرادی که دیگران احساس خوبی از تعامل با آنها ندارند. وی از انزوا و دوری از محیط پرهیز می کند.
• خلاقیت: حسابدار موفق راه حلهای خلاقانه ای را برای مسائل پیدا می کند و گزینه های مختلف را در پیش روی خود قرار می دهد و بررسی می کند. 


مدیریت منظم منابع

• مدیریت پول: حسابدار موفق با پول سازمان و حتی با پول خودش ولخرجی نمی کند. او در وهله اول مدیر مالی خوبی برای زندگی شخصی خود است.‎
• مدیریت زمان: حسابدار موفق از زمان به نحو کارآ و مؤثر استفاده می کند. افرادی که نمی توانند زمان را به درستی مدیریت کنند حسابدار موفقی نخواهند شد.

 رعایت آداب معاشرت

حسابدار موفق:
• قادر به مدیریت جلسات و خاتمه دادن به آنها در زمان مناسب است.‎
• به جزئیات توجه می کند و بر اساس واقعیت ها و حقایق و شواهد سخن می گوید.‎
• هیچ وقت گفتن« متشکرم »را فراموش نمی کند و بابت خدماتی که از دیگران دریافت می کند سپاس گزاری می کند.‎
• وقتی وارد جمعی می شود، خود را به افراد جدید معرفی می کند.‎
• همیشه از تواضع کافی برخوردار است و هیچ گاه حس خود برتربینی را به دیگران منتقل نمی کند.‎
• وقت شناس است و هیچ گاه دیگران را منتظر نمی گذارد.‎
• می داند که چه زمانی باید به احترام دیگران از جا برخیزد.تاریخ : دوشنبه 7 تیر 1395 | 06:11 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
انواع دلار دلار آزاد 
منظور قیمت دلار در معاملات رایج و روزانه با حجم و مقادیر عادی است که اغلب مصارف عمومی دلار را شامل می شود.

دلار حواله 
حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن (دریافت کننده وجه که مشتری معین می نماید) پرداخت کند. این فرآیند توسط صرافی های مجاز به انجام می رسد و نرخ مذکور، به معنای نرخ ارسال ارزها در قالب حوالجات ارزی توسط صرافی هاست.

دلار سنا 
منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای 
منظور نرخ های اعلام شده در مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام می گردد و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز از آن یاد می کنند. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در بین بازرگانان و تنظیم آن در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.تاریخ : دوشنبه 7 تیر 1395 | 06:07 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی
1- کلیه اشخاص حقوقی.
2- اشخاص حقیقی که بر اساس 6 مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده اند.
3- اشخاص حقیقی دارای بیش از 30 میلیارد ریال فروش کالا و خدمات در سال.
4- اشخاص حقیقی که 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در سال 91 بیش از 30 میلیارد ریال است.
:two: مهلت ارسال معاملات فصلی
مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل تا یکماه و نیم پس از پایان هر فصل میباشد.
:three: نصاب معاملات فصلی
قبلا" برای کلیه معاملات (شامل خرید و فروش) زیر 10% نصاب معاملات کوچک دولتی ، نیاز به ثبت شماره اقتصادی طرف معامله نبود اما در آیین نامه جدید شرایط محدود شده به این شکل که:
1- ثبت تجمیعی و بدون شماره اقتصادی محدود به عملیات خرید بوده و شامل فروش نمیباشد.
2-فقط اشخاص حقیقی را میتوان بصورت تجمیعی ثبت نمود و کلیه اشخاص حقوقی حتی اگر معامله با آنها زیر نصاب باشد را باید با شماره اقتصادی و بصورت غیر تجمیعی ثبت نمود.
3- نصاب از 10% به 5% کاهش یافته است.
بدین صورت ؛ در سال 95 که نصاب معاملات کوچک دولتی 200.000.000 ریال است تا 5% آن یعنی 10.000.000 ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و میتوان آن معاملات را بصورت تجمیعی ثبت نمود.
:four: مهلت رسیدگی معاملات فصلی
طبق آیین نامه اجرایی جدید ماده 169 مکرر ؛ مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی به چگونگی انجام تعهدات مودیان، 5 سال تعیین شده است.
بدین صورت ؛ نگهداری اسناد و دفاتر و مدارک حسابداری حداقل تا 5 سال جهت رسیدگی معاملات فصلی اجباری میباشد.
البته رسیدگی ارزش افزوده نیز تاکنون فاقد سقف زمانی میباشد.
:five: جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 169
1- عدم صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات 1% مبلغ مورد معامله
2- عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله 2% مبلغ مورد معامله
3- استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود 2% مبلغ مورد معامله
4- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق روشهای تعیین شده 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است.
* تبصره- درصورت انجام همزمان تخلفات ردیف 1 و 2 در هر معامله ، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله میباشد.

تاریخ : یکشنبه 6 تیر 1395 | 03:35 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:
فهرست جامع كدینگ كامل حساب‌های یك مؤسسه تولیدی و صنعتی:

(حساب‌های ترازنامه)

دارائی‌های جاری: (129-100)
101 موجودی بانك
102 صندوق
103 تنخواه گردان
104 اوراق بهادار
106 اسناد دریافتنی – مشتریان
1/106 اسناد دریافتنی – تنزیلی
109 حساب‌های دریافتنی – مشتریان
1/109 ذخیره‌ی مطالبات مشكوك‌الوصول
115 مواد اولیه
1/115 تعدیل موجودی‌ها
116 كالای در جریان ساخت
117 كالای ساخته شده
120 پیش‌پرداخت مالیات
121 پیش‌پرداخت بیمه
122 سایر پیش‌پرداخت‌ها
دارائی‌های ثابت (169-130)
130 زمین
132 ساختمان
133 تأسیسات
1/133 ذخیره‌ی استهلاك ساختمان و تأسیسات
135 ماشین‌آلات و تجهیزات كارخانه
1/135 ذخیره‌ی استهلاك ماشین آلات و تجهیزات كارخانه
143 وسائط نقلیه
1/143 ذخیره‌ی استهلاك وسائط نقلیه
146 اثاثه و منصوبات اداری
1/146 ذخیره‌ی استهلاك اثاثه و منصوبات اداری
دارائی‌های نامشهود (179-170)
170 سرقفلی
171 حق‌الاختراع
172 علائم تجارتی و سایر امتیازات
سایر دارائی‌ها (189-180)

بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

بدهی‌های جاری 219-200)
201 اسناد پرداختنی
203 حساب‌های پرداختنی
206 حقوق و دستمزد پرداختنی
207 سود تضمین‌شده‌ی پرداختنی
208 مالیات حقوق پرداختنی
209 سایر اقلام پرداختنی
211 مالیات بر درآمد پرداختنی – پیش‌بینی‌شده
216 حصه جاری بدهی‌های بلندمدت
218 سود سهام پرداختنی
219 سایر بدهی‌های جاری
بدهی‌های بلندمدت (249-220)
220 اوراق قرضه‌ی پرداختنی
222 اسناد پرداختنی بلندمدت
224 سایر بدهی‌های بلندمدت
حقوق صاحبان سهام (299-250)
250 سرمایه
1/250 تعهد صاحبان سهام
255 صرف سهام
260 سود (زیان) انباشته

حساب‌های سود و زیان و درآمدها و هزینه‌ها

فروش (349-300)
301 فروش
1/301 برگشت از فروش و تخفیفات
2/301 تخفیفات ناشی از آسیب‌دیدگی

های تمام‌شده‌ی كالای فروش‌رفته (399-350)

351 بهای تمام‌شده‌ی كالای فروش‌رفته
356 مواد – انحراف نرخ
357 مواد – انحراف مصرف
356 دستمزد – انحراف نرخ
366 دستمزد – انحراف كارایی
372 سربار جذب‌شده‌ی كارخانه
376 سربار كارخانه – انحراف هزینه (بودجه)
377 سربار كارخانه – انحراف ظرفیت بلااستفاده
378 سربار كارخانه – انحراف كارآیی
379 سربار كارخانه – اضافه یا كسر جذب سربار


سربار كارخانه (499-400)

400 كنترل سربار كارخانه
401 حقوق
411 مواد غیرمستقیم
412 كار غیرمستقیم
414 هزینه‌ی حمل به‌ داخل
417 هزینه‌ی آموزش و كارآموزی
420 اضافه‌كاری
422 مالیات حقوق و دستمزد
425 حقوق ایام مرخصی
427 بیمه
434 سوخت – كارخانه
436 روشنایی و نیرو
438 تلفن و تلگراف
440 ابزارآلات
442 ضایعات
460 استهلاك – ماشین‌آلات و تجهیزات
461 استهلاك – ساختمان و تأسیسات
462 اجاره‌ی ماشین‌آلات
463 تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات
480 تعمیرات و نگهداری ساختمان
481 تعمیرات و نگهداری جاده‌ها
482 تعمیرات و نگهداری تسهیلات حمل و نقل
483 استهلاك حق‌الاختراع

هزینه‌های توزیع و فروش (599-500)

500 كنترل هزینه‌های توزیع و فروش
501 حقوق – سرپرستی
503 حقوق – فروشندگان
504 حقوق – كاركنان دفتری
507 كارمزد فروشندگان
515 هزینه حمل به‌ خارج
522 مالیات حقوق
530 ملزومات
534 سوخت وسائط نقلیه
536 روشنایی و نیرو
538 تلفن و تلگراف
546 پست
548 هزینه‌ی مسافرت
560 استهلاك – وسائط نقلیه
562 اجاره‌ی تجهیزات
565 آگهی و تبلیغات
567 نمونه‌ها
568 نمایشگاه‌ها
580 تعمیرات و نگهداری ساختمان‌ها

هزینه‌های اداری (699-600)

600 كنترل هزینه‌های اداری
601 حقوق – اداری
604 حقوق كاركنان دفتری
620 اضافه‌كاری
622 مالیات حقوق
630 ملزومات
634 سوخت
636 روشنایی و نیرو
638 تلفن و تلگراف
646 پست
648 هزینه‌ی مسافرت
660 استهلاك – اثاثه و منصوبات
661 استهلاك – ساختمان و تأسیسات
662 اجاره‌ی تجهیزات
670 خدمات حسابداری
680 تعمیرات و نگهداری ساختمان‌ها
691 كمك به‌ مؤسسات خیریه
693 هزینه‌ی مطالبات سوخت‌شده

سایر هزینه‌ها (749-700)

701 زیان دیركرد
707 بهره‌ی پرداختنی نسبت به‌ اوراق قرضه
708 تخفیفات فروش
731 هزینه‌های عملیاتی مربوط به‌ تسهیلات بلااستفاده

سایر درآمدها (849-800)

801 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
808 تخفیفات دریافتی خرید
816 بهره‌ی دیركرد دریافتی
817 درآمد حاصل از اجاره
818 درآمدهای متفرقه

برچسب ها: کدینگ،  

تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1395 | 02:47 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تعداد کل صفحات : 11 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.