تبلیغات
حسابداران ایران

روش تهیه صورت مغایرت بانکی

همانطور که در توضیحات قبل گفته شد یکی از کارهایی که معمولا حسابداران در پایان هر ماه باید انجام دهند مقایسه اقلام ثبت شده در «حساب بانک» در دفاتر شرکت با اقلام ثبت شده در صورت حساب بانکی است که معمولا بانک ها در پایان هر ماه تحویل مشتریان خود می دهند.مانده حساب بانک در دفاتر شرکت در اکثر موارد با مانده مندرج در صورت حساب بانک تطابق ندارد.

حسابداران در پایان هر ماه ضمن مطابقت دادن مبالغ ثبت شده در دفاتر با اقلام ثبت شده در صورت حساب بانک هرگونه مغایرت موجود را تعیین و در اسرع وقت دلیل آن را مشخص کنند.این فرایند از طریق صورت مغایرت بانکی انجام می شود.

با توجه به این توضیحات اکنون روش تهیه صورت مغایرت بانکی با استفاده از یک مثال توضیح داده می شود.

مثال:شرکت رایان در ابتدای سال ۱۳۸۷ تاسیس شد.این شرکت دارای یک حساب جاری به شماره ۲۷۴۶ در بانک ملی شعبه الف است.عملیات انجام شده مرتبط با این حساب طی فروردین ماه به صورت زیر در دفتر معین حساب مذکور ثبت گردیده است:

مغایرت1 روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی       1 2

روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی       4

اطلاعات زیر نیز در دست است:

الف – چک شماره ۵۹۱۲۵ به مبلغ ۳۲۰٫۰۰۰ ریال است؛ که حساب دار شرکت آن را به اشتباه ثبت نموده است.

ب – گیرندگان چک های شماره ۵۹۱۲۹؛ ۵۹۱۳۲؛ ۵۹۱۳۳ تا پایان فروردین ماه وجه چک را از بانک دریافت نکرده اند.

ج – در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۳۱ یکی از کشتریان شرکت مبلغ ۱۴۰٫۰۰۰ ریال در وجه حساب جاری شرکت حواله کرده که بانک این مبلغ روز اول اردیبهشت وصول و در حساب شرکت ثبت نموده است.

د – مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰ ریال توسط شرکت الف و مبلغ ۱۷۰٫۰۰۰ ریال توسط شرکت ب بابت بدهی این شرکت ها به حساب جاری شرکت واریز شده لیکن تا پایان فروردین مستندات آن به دست شرکت نرسیده بود لذا تا آن تاریخ ثبت دفاتر شرکت نشده است.

ه – بابت حواله وجه مبلغ ۱٫۲۰۰ ریال توسط بانک از حساب شرکت برداشت شده که مستندات آن بعد از ۳۱ فروردین تحویل شرکت داده شده است.

مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکی حساب فوق در پایان فروردین ماه ۱۳۸۷٫

مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

مرحله اول

اولین مرحله برای تهیه صورت مغایرت بانکی این است که تک تک اقلام ثبت شده در دفاتر شرکت و صورت حساب بانک را بررسی نمایید.تمامی اقلامی که در بدهکار دفاتر شرکت ثبت شده اند باید با اقلامی که در بستانکار صورت حساب بانک ثبت شده اند مقابله گردند و برعکس؛ اقلامی که در بستانکار دفاتر شرکت ثبت شده اند باید با اقلامی که در بدهکار صورت حساب بانک ثبت شده اند مقابله گردند.

مرحله دوم

در مرحله دوم باید تک تک اقلامی که در مرحله اول مقابله نشده اند مشخص شوند. این اقلام را اصطلاحا اقلام باز می گویند و به چها گروه زیر تقسیم می شوند:

۱ – اقلام باز بدهکار دفتر

این اقلام شامل مواردی است که حسابدار شرکت آنها را در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانک ثبت کرده است لیکن به عللی تا پایان ماه مورد نظر در ستون بستانکار صورت حساب بانک منعکس نشده است. از جمله این اقلام واریزی هایی است که از شهر های دیگر در وجه حساب بانکی شرکت حواله و مستندات آن به شرکت ارائه می شود ولی وجه آن با تاخیر به بانک می رسد.برخی از این وجوه را وجوه بین راهی هم می گویند.

هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی؛ اقلام باز بدهکار دفتر به ملنده طبق صورت حساب بانک اضافه می شود.

۲ – اقلام باز بستانکار دفتر

این اقلام شامل مواردی است که حسسابدار شرکت آن را در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانک ثبت کرده است لیکن به عللی تا پایان ماه مورد نظر در ستون بدهکار صورت حساب بانک منعکس نشده است.قسمت عمده این اقلام شامل چک هایی است که شرکت صادر کرده ولی گیرندگان چک تا پایان ماه مورد نظر وجه آنها را از بانک وصول نکرده اند.این گونه چک ها را چک های معوق می گویند.

هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی؛ اقلام باز بستانکار دفتر از مانده طبق صورت حساب بانک ؛ کسر می شود.

۳ – اقلام باز بدهکار صورت حساب بانک

این اقلام شامل مواردی است که در ستون بدهکار صورت حساب بانک ثبت شده ولی شرکت آنها را در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانک ثبت نکرده است.اقلام باز بدهکار صورت حساب بانک معمولا شامل هزینه های بانکی و سایر اقلامی است که بانک آنها را از حساب شرکت برداشت کرده لیکن به دلیل بی اطلاعی شرکت و یا تاخیر در ارسال مستندات؛ تا پایان ماه ثبت دفاتر شرکت نشده است.

هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی؛ اقلام باز بدهکار صورت حساب بانک از مانده طبق دفاتر شرکت کسر می شود.

۴ – اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک

این اقلام شامل مواردی است که در ستون بستانکار صورت حساب بانک ثبت شده ولی شرکت آنها را در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانک ثبت نکرده است. اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک معمولا شامل وجوهی است که به حساب بانکی شرکت واریز شده لیکن شرکت از آن اطلاع نداشته و یا مستندات آن تا پایان ماه به دست شرکت نرسیده؛ لذا در دفاتر شرکت ثبت نشده است.

هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی؛ اقلام باز صورت حساب بانک به مانده طبق دفاتر شرکت؛ اضافه می شود.

اقلامی که در دفاتر شرکت یا بانک اشتباه ثبت شده اند

علاوه بر چهار مورد اقلام باز که در بالا به آنها اشاره شد ممکن است هنگام بررسی دفتر معین حساب بانک یا صورت حساب بانک به اقلامی برخورد کنیم که حسابدار شرکت یا بانک آنها را اشتباه ثبت نموده اند. برخی از این اشتباهات عبارتند از: ثبت رقم به صورت غلط؛ ثبت مبلغ بدهکار در بستانکار یا برعکس؛ ثبت مبلغ مربوط به یک حساب دیگر و …

با توجه به مطالب مطرح شده در مرحله ۱ و مرحله ۲ چنانچه دفتر معین حساب جاری ۲۷۴۶ در دفاتر شرکت رایان با صورت حساب بانک آن مقابله گردد؛ اقلام باز و اشتباهات آن به شرح زیر باقی می ماند:

روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی       5

روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی       1 3

اکنون هر کدام از اقلام فوق باید تحلیل شود که آیا جزء اقلام باز. با عنایت به توضیحات ارائه شده در متن مثال و بررسی اقلام فوق نتایج زیر به دست می آید:

۱ – مبلغ صحیح چک شماره ۵۹۱۲۵ معادل ۳۲۰٫۰۰۰ ریال است که حسابار شرکت آن را به مبلغ ۲۳۰٫۰۰۰ ریال ثبت کرده است. اگر این چک به رقم صحیح ثبت شود؛ مانده حساب بانک به طبق دفاتر شرکت ۹۰٫۰۰۰ ریال ( ۹۰٫۰۰۰ = ۲۳۰٫۰۰۰ – ۳۲۰٫۰۰۰ ) کاهش پیدا می کند. لذا هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی؛ باید مبلغ ۹۰٫۰۰۰ ریال از مانده طبق دفاتر شرکت کسر شود.

۲ – دارندگان چک های شماره ۵۹۱۲۹ به مبلغ ۲۵٫۰۰۰ ریال؛ شماره ۵۹۱۳۲ به مبلغ ۹۱٫۵۰۰ ریال و شماره ۵۹۱۳۳ به مبلغ ۲۴٫۰۰۰ ریال تا پایان ماه وجه چک خود را از بانک دریافت نکرده اند.بنابراین این موارد جزء اقلام باز بستانکار دفتر می باشد که باید در صورت مغایرت بانکی؛ از مانده؛ طبق صورت حساب بانک کسر شوند.

۳ – در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۳۱ یکی از مشتریان شرکت مبلغ ۱۴۰٫۰۰۰ ریال در وجه حساب جاری شرکت حواله کرده که شرکت این مبلغ را طی سند شماره ۶۸ به درستی در ستون بدهکار دفتر معبن بانک ثبت کرده است لیکن بانک این مبلغ را تا پایان فروردین در صورت حساب بانک عمل نکرده است.لذا این مبلغ جزء اقلام باز بدهکار دفتر می باشد و هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی؛ باید به مانده؛ طبق صورت حساب بانک اضافه شود.

۴ – ردیف های ۱۹ و ۲۰ صورت حساب بانک حاوی دو مورد واریزی نقدی به مبالغ ۲۴۰٫۰۰۰ ریال و ۱۷۰٫۰۰۰ ریال توسط شرکت الف و شرکت ب است که تا پایان فروردین ماه در دفاتر شرکت ثبت نشده است.لذا جزء اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک است و هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی؛ باید به مانده طبق دفاتر شرکت اضافه شود.

۵ – بانک بابت هزینه کارمزد بانکی مبلغ ۱٫۲۰۰ ریال از حساب جاری شرکت برداشت نموده که تا پایان فروردین ماه در دفاتر شرکت ثبت نشده و جزء اقلام باز بدهکار صورت حساب بانک است و هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی ؛باید از مانده طبق دفاتر شرکت؛ کسر شود.

مرحله سوم

در مرحله سوم ؛ باید صورت مغایرت بانکی مطابق شرحی که در ابتدا داده شد تهیه شود.

روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی       6

ثبت اصلاحات مغایرت بانکی در دفات

پس از آنکه صورت مغایرت بانکی تهیه و اقلام ثبت شده در دفاتر شرکت مشخص شد؛ لازم است حسابدار شرکت رویداد هایی را که در دفاتر شرکت ثبت نشده در سند حسابداری و دفاتر شرکت ثبت نماید.لازم است یادآوری شود در این مرحله فقط اشتباهات و اقلام بازی که از مانده طبق دفاتر شرکت کسر و یا به آن اضافه شده است نیاز به ثبت دارد.لذا با توجه به صورت مغایرت بانکی فوق ؛ بابت موارد زیر باید ثبت های لازم در دفاتر انجام شود:

۱ – اشتباه در ثبت چک شماره ۵۹۱۲۵ ( فرض کنید این چک قبلا؛ هم در دفتر روزنامه و هم در دفتر کل به مبلغ غلط ثبت شده است)

۲ – هزینه کارمزد بانکی

۳ – واریز نقدی توسط شرکت الف

۴ – واریز نقدی توسط شرکت ب

مغایرت روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی       7

روش محاسبه موجودی بانک از مانده دفتر

به صورت مغایرت بانکی که در فوق تنظیم شده است اصطلاحا صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی می گویند. روش مانده واقعی تنها روش مورد قبول مطابق استاندارد های حسابداری است. اما با این وجود صورت مغایرت بانکی را به دو روش دیگر نیز تهیه نمود.

در یکی از این روش ها؛ با استفاده از مانده بانک در دفاتر شرکت؛ موجودی بانک مطابق صورت حساب ارسالی بانک محاسبه می شود.با توجه به اطلاعات مثال فوق صورت مغایرات بانکی با این روش به صورت زیر تنظیم می گردد:

روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی       8

روش محاسبه موجودی بانک طبق صورت حساب بانک

با توجه به توضیحات فوق؛ با استفاده از صورت حساب بانک نیز می توان مانده حساب بانک در دفاتر شرکت را محاسبه نمود.. با توجه به اطلاعات مثال فوق صورت مغایرت بانکی با این روش به صورت زیر تنظیم می گردد:

روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی روش تهیه صورت مغایرت بانکی       9تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 01:32 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

قواعد دفتر نویسی:

۱ - با خودکار یا روان نویس مشکی نوشته شود ( بهتر است ابتدا با مداد نوشته و روی آن را با خودکار پررنگ نماییم)

۲- روی سطرها نوشته شود بدون خط خوردکی و بدون اینکه سطری از قلم بیفتد

۳-از تیغ و لاک نباید استفاده کرد

۴- اعداد همواره از راست به چپ خوانده و نوشته می شوند.

۵-آخرین سطر هر واقعه مالی  مربوط به نقل شماره سند حسابداری مربوطه می باشد.

۶- اولین سطر هر صفحه ( منقول از صفحه قبل)

۷- آخرین سطر هر صفحه ( نقل به صفحه بعد)

۸- در قسمت جمع سطور ۲ ردیف می باشد که ردیف بالا مربوط به جمع صفحه و ردیف پایین مربوط به جمع صفحه با صفحه قبل می باشد.

۹- در صورت بروز اشتباه با خودکار قرمز روی اشتباه را خط کشیده و صحیح آن را  با خودکار مشکی بالای آن درج می نماییم.

۱۰- جمع ستون بدهکار و بستانکار می بایست یکسان شود و زمانی اینگونه نیست که کل سند در یک صفحه درج نشود و به صفحه بعد منتقل شود.

۱۱- انتهای اسناد در دفتر روزنامه و انتهای حساب  در دفتر کل با یک خط مورب بسته شود.

۱۲- در دفتر کل شروع هر حساب  جدیداز صفحات فرد  می باشد.

۱۳- در دفتر کل گردش حساب بدهکار و بستانکار در انتها درج شده و تفاضل حاصل از این دو به عنوان مانده حساب در زیر عدد بزرگتر درج میگردد. و این مانده به ترازنامه منتقل می شود.

۱۴- دفاتر قانونی یک ماه قبل از پایان سال مالی به دست مؤسسه رسیده که می بایست تکمیل و تا پایان روز کاری ۳۱/۴/ سال بعد به سازمان امور مالیاتی تحویل شوند

نکته: در هر کدام از دفاتر قانونی تنها مجاز به داشتن ۳ خطا می باشیم آن هم از نوع خطاهای ساده در غیر این صورت دفاتر علی الرأس می شوند.تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 01:17 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
:حسابداری ذهنی

نوع سوگیری: شناختی

این سوگیری برای اوّلین بار توسط پرفسور تالر استادِ اقتصادِ رفتاریِ دانشگاهِ شیکاگو(که در پستی جداگانه به معرفی مفصل ایشان خواهیم پرداخت) مطرح گردید.

تعریف:
گرایش مردم به تفکیک پولها بر حسب ملاکهائی ذهنی مثل اینکه از کجا تحصیل شده و یا بناست در کجا خرج شود را «حسابداری ذهنی» می نامند. مثلا پول بی زحمت را راحت خرج میکنند!

مطابق آنچه که در علم اقتصاد عقلانیت دانسته میشود باید برخوردِ با پول(یادارائی)، مستقل از اینکه از کجا تحصیل شده و یا در کجا خرج میشود باشد. امّا آزمایشهای تالر نشان داد که اینطور نیست. مردم در بعضی جاها از سوراخ سوزن رد می‌شوند امّا در جاهائی دیگر از دروازه رد نمی‌شوند!

به عنوان مثال، ممکن است شما موقع خرید یک گوشی تلفن همراه جدید، چیزهای دیگری را هم مثل بعضی نرم‌افزارها و ... را هم بخرید در حالیکه ممکن است بعد از یکماه از خرید گوشی هرگز حاضر به دادن پول برای چنین نرم‌افزار یا وسایل جانبی نباشید. فروشنده‌ها بصورت تجربی این مسأله را خوب درک می‌کنند و لذا در موقع یک «خریدِ بزرگ» سعی میکنند چیزهای کوچک زیادی را هم به فروش برسانند(یا بقول خودشان به شما بیاندازند)؛ چیزهائی که خرید آنها عقلائی نیست!

این سوگیری ارتباط نزدیکی با سوگیری چارچوب بندی(Framing) دارد. به عبارتی میشود گفت در این سوگیری، اشخاص خودشان را در دام چارچوبهای خود-تعریف می اندازند.
برای این سوگیری، مثالهای بسیار جذاب در زندگی شخصی خودتان می‌توانید پیدا کنید. در آینده مثالهای دیگری از افتادن در این دام روانی را خواهیم آورد.سه مثال از حسابداری ذهنی:

1- شخصی یک دست کت و شلوار را به قیمت 500 هزار تومان در یک فروشگاه می‌پسندد، اما او به دلیل اینکه احساس می‌کند خرید نامعقول است از خرید آن منصرف می‌شود. ماه بعد همین کت و شلوار را از همسرش به عنوان هدیه تولد دریافت می‌کند. او و همسرش حساب‌ بانکی مشترک دارند با این وجود شخص احساس رضایت کامل دارد!

۲-شخص دیگری ماهانه مبلغ 200000 تومان قسط دارد که باید به بانک بپردازد،از طرفی یک مقدار وام از اداره محل کارش گرفته که ماهانه به صورت قسطی 200000 تومان از حقوق وی کسر می کنند. در پایان ماه قسطی که توسط اداره از حقوق این شخص کسر می‌شود ،برایش بار روانی منفی ندارد و آن را ناچیز می داند، بیشتر درگیری ذهنی وی متوجه قسط بانک است!

۳-چند وقتی است همسرتان به شما گیرداده که ماشین ظرفشویی یا یخچال ساید بای ساید برای منزل بخرید، با اینکه پول کافی دارید به بهانه های مختلف از خرید آن طفره می روید. بعد از دوماه یک پول بادآورده گیرتان می آید! همسرتان را سورپرایز می کنید، علاوه بر خرید یخچال ، ماشین ظرفشویی ، مقداری طلا و جواهر هم برایش می خرید و برای شام به رستوران دعوت می کنید!

تجویز رفتاری:
خودآگاهی تان را نسبت به این سوگیریهای رفتاری افزایش دهید. اگرچه حسابداری ذهنی در بعضی جاها مفید است و ضامن محافظت ما از بعضی خطرات می شود امّا گویا بیشتر برای دوران غارنشینی ما طراحی شده است. به عبارتی امروزه کارکرد این حسابداری ذهنی بسیار کاهش پیدا کرده است. بنابراین سعی کنید که احساساتتان را(به هر روشی که میدانید) کنترل کنید و با پول بدون وابستگی به محل کسب یا بدون توجه به اینکه بناست در کجا و به چه صورت و یا چه زمانی خرج شود برخورد کنید!! هر یک ریال که از جیب خارج میشود باید بیشترین رفاه را برای شما ایجاد کند. بنابراین هنگام خرج کردن از خودتان بپرسید آیا جای دیگری وجود ندارد که اگر همین مقدار پول را در آنجا خرج کنم رفاه بیشتری کسب کنم؟

برچسب ها: حسابداری ذهنی،  

تاریخ : یکشنبه 25 مهر 1395 | 09:25 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ :

۱ – ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .

۲ – ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ . .

۴ – ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﯼ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ .

۵ – ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ .

۶ – ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﯼ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﺩ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ .

۷ – ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﻭ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
 
۸ – ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

۹ – ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ


تاریخ : یکشنبه 25 مهر 1395 | 09:55 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات


پادشاه ابلهی از این كه زمین كف پاهایش را می آزرد،در رنج بود ،پس فرمان داد:"تمام ملك را با پوست گاو مفروش دارید...."

وزیر دانایش گفت:این همه هزینه !!!!!!در تهیه ی پوست گاو برای نرمی پای شما؟چه ضرورتی دارد كه تمامی زمین خدا را مفروش كنید؟؟؟؟؟دو تكه كوچك چرم به پای خویش بكشید!

برای ایجاد جهانی بدون درد ،لازم نیست تمام دنیا را عوض كنید،بلكه تنها عوض كردن قلب خود كافیست....
تاریخ : یکشنبه 25 مهر 1395 | 12:33 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
✅بیمه پروژه


▪️بیمه عقدی است بین بیمه گر و بیمه گذارکه در آن بیمه گر متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ حق بیمه ، خسارت های ناشی از خطرات مشمول را تا میزان مقرر در بیمه نامه جبران نماید.

▪️بیمه گذار: کارفرما، پیمانکار و در مواردی مشاور است که بر حسب وظایف و مسئولیت های خویش، نسبت به تهیه و خریداری پوشش های بیمه ای لازم اقدام می نماید.

▪️بیمه گر: شرکت های بیمه که طبق قانون بیمه و تاسیس بیمه مرکزی مصوب 1350 تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت دارند و مشخصات آن ها در بیمه نامه قید می شود.

▪️بند(کلوز): شروطی پیوسته که برای گسترش پوشش بیمه نامه یا محدود کردن یا استثنا کردن آنها به کار می رود.

▪️استثنا: خساراتی که اساسا غیر قابل پرداخت است. البته می توان در صورت لزوم با پرداخت حق بیمه بیشتر، موارد استثنا را نیز به پوشش های بیمه ای افزود.

▪️فرانشیز(کسورات): درصد یا مبلغی از هر خسارت است که در عهده بیمه گذار است و میزان آن بر اساس توافق بیمه گر و بیمه گذار است. هدف از برقراری فرانشیز آن است که نفع بیمه گذار را در پیشگیری از خسارت برانگیخته و بیمه گر را نیز از قید تعهدات نسبت به پرداخت خسارت جزئی که هزینه های اداری مربوط به آن ها بیش از ارزش غرامت آنهاست، رها سازد.

▪️بیمه مشترک: بیمه مشترک در صورتی ایجاد می شود که چند شرکت بیمه با یکدیگر قراردادی منعقد نمایند مبنی بر اینکه چنانچه شی موضوع بیمه به کلی تلف شود و یا خسارتی متوجه آن گردد هر یک، با توجه به قرارداد، پرداخت بخشی از خسارت را بر عهده بگیرند.

▪️بیمه مکرر: بیمه ای است که یک خطر یا یک شی را نزد چند شرکت جداگانه بیمه می نمایند. تا در موقع بروز حادثه از چند شرکت جهت رفع خسارت و یا جبران آن استفاده گردد که معمولا برای جلوگیری از سواستفاده، این نوع بیمه منع و یا محدود شده است مگر اینکه کلیه بیمه گران به طور تضامنی خسارت وارده را جبران نمایند.تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 06:25 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تفاوت بین حسابداری و حسابرسی


1⃣ موضوع : موضوع حسابداری تهیه و تنظیم سند حسابداری ، ثبت در دفاتر و بلاخره تهیه صورتهای مالی است، در حالی که موضوع حسابرسی کنترل و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی است.

2⃣ زمان انجام کار : حسابدار به طور معمول فعالیت های مالی و معاملات را به طور روزانه در دفاتر ثبت می کند در حالی که حسابرس به صورت فصلی و یا در پایان سال مالی بررسی های خود را انجام می دهد.

3⃣ تهیه گزارش : حسابرس نسبت به حسابها و صورتهای مالی که رسیدگی کرده گزارش تهیه می نماید در حالی که حسابدار معمولاً گزارش ضمیمه حساب هایی که تهیه کرده است نمی کند.

4⃣ مسئولیت : مسئولیت تهیه صورت های مالی بر عهده هیأت مدیره موسسه مورد رسیدگی می باشد اما مسئولیت حسابرس بسته به اظهار نظرشان نسبت به صورتهای مالی می باشد.

❌نتیجه:
از نکات بالا معلوم می شود که معمولا حسابرسی وقتی به عمل می آید که کار حسابداری پایان یافته باشد و حسابرس حساب هایی را که دیگران تنظیم کرده اند مورد رسیدگی قرار می دهد تا بتواند خود را متقاعدکند که آن حسابها صحیح و مطابق با واقعیت تهیه شده اند.تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 06:24 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
ضرایب قراردادی

ضرایبی که ممکن است به یک قرارداد اعمال شود عبارتند از:
▪️ضریب بالاسری
قیمت های مندرج در فهرست بها شامل دستمزد، نیروی انسانی، قیمت مصالح، هزینه استهلاک ازار کار و ماشین آلات و به عبارتی هزینه های مستقیم کار است و هزینه های کارکنان فنی، اداری و مالی پیمانکار و هزینه ضمانت نامه ها منظور نشده است. در طرح های عمرانی 3/1 و در طرح های غیر عمرانی 43/1 را به عنوان ضریب بالاسری در نظر می گیرند که این دو ضریب به دو قسمت ضریب بالاسری عمومی( هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی، دستمزد نیروی انسانی، سرمایه گذاری یا اجاره دفتر مرکزی نگهداری و استهلاک وسایل و...) و ضریب بالاسری کار ( هزینه تنخواه گردان، هزینه ناشی از قسمت حسن انجام کار هزینه صندوق کارآموزی، هزینه ضمانت نامه حسن انجام کار و..) تقسیم می شود (در بخشنامه سال 88 این ضریب حذف شده). 

▪️ضریب تجهیز کارگاه
برای تجهیز کارگاه  مانند ساخت ساختمان محل اسکان موقت ناظرین، کارفرما و کارگران یا آماده ساختن کارگاه برای شروع عملیات اجرایی پروژه ضریبی به میزان 4( یا 6 درصد در کارهایی که برآورد هزینه اجرای آنها بیش از یک رشته فهرست بها استفاده می شود) به مبلغ اولیه پیمان اضافه می شود، هرگاه حد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه رشته های به کار رفته یکسان نباشد عددی بین 4 تا 6 درصد به تناسب مبلغ برآیند مربوطه به هر یک از رشته ها محاسبه می شود.

▪️ضریب منطقه ای
نرخ های فهرست بها برای کار در تهران است و لذا مناطق دیگر ضرایب مخصوص به خود را دارند (در بخشنامه سال 88 این ضریب حذف شده)

▪️ضریب طبقات
قیمت های فهرست بها جهت کار در طبقه همکف و زیر همکف است برای کار در طبقات بالاتر از همکف و پایین تر از زیر همکف ضریبی در نظر گرفته می شود
▪️ضریب تعدیل آحاد بها برای قراردادهای زیر بنایی
▪️ضریب مربوط به تعدیل مابه التفاوت نرخ آهن آلات و سیمان در قراردادهای زیر بنایی
در قراردادهایی که به صورت تامین مصالح منعقد می شود در صورت افزایش یا کاهش نرخ سیمان یا آهن آلات ضریبی جهت تعدیل قیمت قرارداد در نظر گرفته می شود.

▪️ضریب ارتفاع
قیمت های فهرست بها برای کار در ارتفاع 5/3 متری تدوین شده است و برای کار در ارتفاعات بالاتر ضریبی در نظر گرفته می شود ( در بخشنامه سال 88 حذف شده است)

▪️ضریب پیمان
ضریب پیشنهادی پیمانکار که این ضریب در قالب دو اصطلاح پلوس( افزایش) و مینوس( کاهش) تعریف می شوند. 


برچسب ها: ضرایب قراردادی،  

تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 06:23 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
روش وصول وجه سفته :


1⃣ برای وصول وجه سفته ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نماییم . سپس 2% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود . به عنوان مثال سفته ای که 1/000/000/000 ریال است باید 2000/000 ریال تمبر زده شود و فیش واریزی بانک ، به اداره واخواست داده شود .

2⃣ سفته در گوشه سمت چپ خود دارای عدد می باشد و قید شده سفته تا مبلغ فلان مقدار ریال می باشد و بالاترین وجه چاپ شده فعلاً 50/000/000 ریال است بنابراین چنانچه کسی 2/000/000/000 طلب داشته باشد باید 40 برگ سفته را پر کند و همین باعث می شود هنگام واخواست سفته ، زمان تکمیل فرم را 4 برابر کند حال هر چه قدر عدد بالاتر باشد تعداد سفته های مورد نیاز و زمان مورد نیاز برای تکمیل واخواستنامه بیشتر خواهد شد .

3⃣ برای تهیه سفته از جانب بدهکار هم مستلزم صرف هزینه گزاف می باشد زیرا هر چه قدر ارزش سفته بالاتر باشد میزان بیشتری برای خرید سفته باید پرداخت نمود . در حال حاضر هر یک میلیون تومان ارزش سفته مبلغ 15 هزار تومان خریداری می شود .

4⃣ بعد از واخواست سفته بین 40 روز تا دوماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها ( متعهد ) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد .

5⃣ بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که خواسته خواهان است مبلغ 3% تمبر دادرسی باید ابطال شود لذا مثلاً برای 1/500/000/000 ریال سفته باید 45/000/000 ریال تمبر دادرسی ابطال نمود بنابراین 2% بابت واخواست و 3% تمبر دادرسی خودش رقمی گزاف خواهد بود . ( 5% اصل وجه )

6⃣ سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری شکایت نمود ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد ولاغیر . دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می رود .تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 06:08 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

در بازار سرمایه ایران، صندوق‌ها براساس ترکیب دارایی‌ها به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

:heavy_check_mark:صندوق سرمایه گذاری در سهام:
حداقل ٧٠درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.

:heavy_check_mark:صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت:
حداقل ٧٠درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود.

:heavy_check_mark:صندوق سرمایه گذاری مختلط:
حداقل ٤٠درصد و حداکثر ٦٠ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.

:eight_spoked_asterisk:مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق:
برخورداری از کارشناسان حرفه ای بازار سرمایه و استفاده از نرم افزارهای مربوطه که امکان مدیریت بهینه پرتفوی را فراهم می‌سازد و فرد با سرمایه گذاری در این صندوق‌ها قادر است با کمترین هزینه از مدیریت حرفه‌ای بهره ببرد.


برچسب ها: صندوق، سرمایه گذاری،  

تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 12:18 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:heavy_check_mark:طبق بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران تعریف دارایی های ثابت مشهود به قرار زیر است:

الف - به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود.

ب - انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

:heavy_check_mark:ویژگی های عمده دارایی ثابت مشهود به شرح زیر است:

۱- ماهیت فیزیکی و مشهود دارند.

۲- به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده اند.

۳- دارای عمر مفید نسبتا طولانی بوده و منافع اقتصادی آنها مربوط به بیش از یک دوره مالی است.

۴- در عملیات به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرد.

:heavy_check_mark:طبقه بندی داراییهای ثابت مشهود بر حسب ماهیتی که دارند:

۱- دارایی های استهلاک پذیر مانند ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات که دارای عمر اقتصادی محدود می باشند و در اثر استفاده و گذشت زمان فرسوده شده و از ارزش آنها کاسته می شود از این رو طبق اصل تطابق هزینه ها با درآمد بهای تمام شده این گونه دارایی ها طی عمر مفید آنها به خدمات یا محصولات تولید شده تخصیص می یابد.

۲- دارایی های استهلاک ناپذیر مانند زمین که معمولا دارای عمر اقتصادی نا محدود است.

۳- دارایی های نقصان پذیر مانند معادن و جنگل ها ، مراتع و سایر منابع

:heavy_check_mark:حسابداری دارایی ثابت مشهود:

۱-شناخت(اولیه ، مخارج بعدی ، تجدید ارزیابی)

۲-استهلاک

۳-کاهش ارزش

۴-واگذاری و کنارگذاری
مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود و نامشهود تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شود که:

الف) جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد.

ب) بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد.

:heavy_check_mark:داراییهای ثابت باید به بهای تمام شده ثبت گردند که متشکل اند از:

الف) قیمت خرید که شامل عوارض گمرکی و مالیات های غیر قابل استرداد خرید پس از کسر تخفیفات تجاری است.

ب) هر گونه مخارج مرتبط مستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری متحمل می شوند.

ج) برآورد اولیه مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن بابت تعهدی که در زمان تحصیل دارایی یا در نتیجه استفاده از دارایی طی یک دوره خاص برای مقاصدی غیر از تولید طی آن دوره تقبل می شود. با توجه به اینکه چنین مخارجی در آینده واقع می شود ، تعهد مرتبط با آن باید بر اساس ارزش فعلی آن در زمان تحصیل دارایی شناسایی شود و به حساب بدهی منتقل شود.تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
:
چه کسانی مشمول مالیات هستند ؟

:one: کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

:two: هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

:three: هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

:four: هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

:five: هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:heavy_check_mark:سیستم اتوماسیون اداری
:heavy_check_mark:سیستم اموال و داراییهای ثابت
:heavy_check_mark: سیستم امورقراردادها
:heavy_check_mark: سیستم انبار
:heavy_check_mark: سیستم باسکول و توزین
:heavy_check_mark: سیستم بودجه و اعتبارات
:heavy_check_mark:سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد

:heavy_check_mark:سیستم حسابداری
:heavy_check_mark:سیستم خرید و تدارکات
:heavy_check_mark:سیستم خزانه داری
:heavy_check_mark:سیستم صادرات
:heavy_check_mark:سیستم فروش و سفارشات
:heavy_check_mark:سیستم کنترل کیفیت
:heavy_check_mark:سیستم لجستیک
:heavy_check_mark:سیستم فنی و مهندسی
:heavy_check_mark:سیستم نگهداری و تعمیرات

:heavy_check_mark:سیستم واردات
:heavy_check_mark:سیستم وام و رفاه
:heavy_check_mark:سیستم تضمین کیفیت
:heavy_check_mark:سیستم وام و تسهیلات
:heavy_check_mark:سیستم مدیریت تولید
:heavy_check_mark:سیستم مدیریت سهام
:heavy_check_mark:سیستم ارزیابی عملکرد
:heavy_check_mark:سیستم امور سرمایه گذاری
:heavy_check_mark:سیستم آموزش
:heavy_check_mark:سیستم حســابداری مدیریت
:heavy_check_mark:سیستم کارتابل پرسنلی
:heavy_check_mark:سیستم BI
:heavy_check_mark:سیستم BPMS

تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 12:12 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

تم متحرک پاورپوینت «چرخ صنعت»

قالب متحرک پاورپوینت «چرخ صنعت»

قالب متحرک بسیار زیبای پاورپوینت با نام «چرخ صنعت» 

با اجرای فایل پاورپوینت چرخ دنده های قالب پاورپوینت شروع به حرکت میکنند.

تاریخ : جمعه 19 شهریور 1395 | 07:22 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:large_blue_circle:کالاهای معاف:

:one:محصولات کشاورزی فراوری نشده

:two:دام و طیور زنده،آبزیان،زنبورعسل و نوغان(کرم ابریشم)

:three:انواع کود،سم،بذر و نهال

:four:آرد خبازی،گوشت،قند،شکر،برنج،حبوبات و سویا،شیر،پنیر،روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان

:five:کتاب،مطبوعات،دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ،تحریر ومطبوعات

:six:اموال غیر منقول(زمین،ساختمان و..)

:seven:انواع دارو،لوازم مصرفی درمانی

:eight:فرش دستباف

:nine:خوراک دام و طیور

:keycap_ten:رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه

:one::one:اقلام با مصارف صرفا دفاعی و امنیتی

:red_circle:خدمات:

:one:خدمات درمانی(انسان،حیوان وگیاهی)وخدمات توان بخشی و حمایتی

:two:انواع خدمات پژوهشی و آموزشی

:three:خدمات بانکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس

:four:خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای،ریلی،هوایی و دریایی

:five:خدمات مشمول مالیات بر درامد حقوق،موضوع قانون مالیاتهای مستقیمطبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : دوشنبه 8 شهریور 1395 | 09:42 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تعداد کل صفحات : 12 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.