انواع مرخصی طبق قانون کار الف : مرخصی بدون حقوق : ماده ۱۶ ق.ک. : مرخصی کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت ۲ سال به حال تعلیق در میآید . ماده ۷۲ ق.ک. نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کارپس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد . ب : مرخصی استحقاقی : بدلیل طولانی بودن موضوع و ضیق وقت ، در اینمورد لازم است به مواد ۱۰_۴۳ _۶۴_۶۵_۶۷_۶۸_۶۹_تبصره ماده ۶۹_۷۶_۱۹۰ قانون کار مراجعه فرمائید . پ : مرخصی_تحصیلی : ماده ۱۶ ق.ک. : قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در میآید . تبصره : مرخصی:تحصیلی برای ۲ سال دیگر قابل تمدید است . ث : مرخصی_بارداری : ماده ۷۶ ق.ک. : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است ، حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . ماده ۷۷ ق.ک. : در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع مینماید . توضیح ضروری : در مورد مرخصی زایمان به توضیحات « بند ج» توجه فرمائید . ج : مرخصی زایمان : ماده ۷۶ ق.ک. : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است . حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود . تبصره ۱ ماده ۷۶ : پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و اینمدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میگردد . تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ : به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد . بند ۱ مصوبه ۱۳۹۲/۴/۱۶ هیات وزیران : مدت مرخصی زایمان « یک و دو قلو » زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی ، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین میشود . چ : مرخصی سالیانه : مواد ۶۴ و ۶۵ ق.ک. : در مورد میزان مرخصی کارگران شاغل در کارهای عادی و یا سخت و زیان آور. ح : مرخصی کمتر از یک روز : ماده ۷۰ ق.ک. : مرخصی کمتر از یک روز کار ، جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود . خ : مرخصی ادای فریضه حج واجب : ماده ۶۷ ق.ک. : هر کارگر حق دارد بمنظور ادای فریضه واجب حج در تمام مدت کار خویش ، فقط برای یک نوبت یک ماه ، بعنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید . د : مرخصی صیادان کارکنان حمل و نقل خدمه مستخدمین منازل و... : ماده ۱۹۰ ق.ک. : مدت کار ، تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل ( هوایی، زمینی ، دریائی )، خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد ، در آئین نامه هائیکه توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین میگردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است . ذ : مرخصی در کارهای زنجیره ای و موارد مشابه : تبصره ماده ۶۹ ق.ک. : در مورد کارهای پیوسته ( زنجیره ای )و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا مینماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف ۳ ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید . ۴_ تاریخ_استفاده از مرخصی : صدر ماده ۶۹ ق.ک. : تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود. 5_ بروز اختلاف در استفاده از مرخصی: ذیل ماده ۶۹ ق.ک. : در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل ( در حال حاضر اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) لازم الاجرا است. 6_ مرخصی ذخیره : ماده ۶۶ قانون کار : کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید .

انواع مرخصی طبق قانون کار الف : مرخصی بدون حقوق : ماده ۱۶ ق.ک. : مرخصی کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت ۲ سال به حال تعلیق در میآید . ماده ۷۲ ق.ک. نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کارپس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد . ب : مرخصی استحقاقی : بدلیل طولانی بودن موضوع و ضیق وقت ، در اینمورد لازم است به مواد ۱۰_۴۳ _۶۴_۶۵_۶۷_۶۸_۶۹_تبصره ماده ۶۹_۷۶_۱۹۰ قانون کار مراجعه فرمائید . پ : مرخصی_تحصیلی : ماده ۱۶ ق.ک. : قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در میآید . تبصره : مرخصی:تحصیلی برای ۲ سال دیگر قابل تمدید است . ث : مرخصی_بارداری : ماده ۷۶ ق.ک. : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است ، حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . ماده ۷۷ ق.ک. : در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع مینماید . توضیح ضروری : در مورد مرخصی زایمان به توضیحات « بند ج» توجه فرمائید . ج : مرخصی زایمان : ماده ۷۶ ق.ک. : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است . حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود . تبصره ۱ ماده ۷۶ : پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و اینمدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میگردد . تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ : به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد . بند ۱ مصوبه ۱۳۹۲/۴/۱۶ هیات وزیران : مدت مرخصی زایمان « یک و دو قلو » زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی ، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین میشود . چ : مرخصی سالیانه : مواد ۶۴ و ۶۵ ق.ک. : در مورد میزان مرخصی کارگران شاغل در کارهای عادی و یا سخت و زیان آور. ح : مرخصی کمتر از یک روز : ماده ۷۰ ق.ک. : مرخصی کمتر از یک روز کار ، جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود . خ : مرخصی ادای فریضه حج واجب : ماده ۶۷ ق.ک. : هر کارگر حق دارد بمنظور ادای فریضه واجب حج در تمام مدت کار خویش ، فقط برای یک نوبت یک ماه ، بعنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید . د : مرخصی صیادان کارکنان حمل و نقل خدمه مستخدمین منازل و... : ماده ۱۹۰ ق.ک. : مدت کار ، تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل ( هوایی، زمینی ، دریائی )، خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد ، در آئین نامه هائیکه توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین میگردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است . ذ : مرخصی در کارهای زنجیره ای و موارد مشابه : تبصره ماده ۶۹ ق.ک. : در مورد کارهای پیوسته ( زنجیره ای )و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا مینماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف ۳ ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید . ۴_ تاریخ_استفاده از مرخصی : صدر ماده ۶۹ ق.ک. : تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود. 5_ بروز اختلاف در استفاده از مرخصی: ذیل ماده ۶۹ ق.ک. : در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل ( در حال حاضر اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) لازم الاجرا است. 6_ مرخصی ذخیره : ماده ۶۶ قانون کار : کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید .تاریخ : یکشنبه 11 تیر 1396 | 10:17 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات